Manish Kumar (MBA)

Manish Kumar (MBA)

Marketing Management
Dr. Nakshatresh Kaushik (Ph.D)

Dr. Nakshatresh Kaushik (Ph.D)

Marketing Management
Mohit Agrawal (PGDBM)

Mohit Agrawal (PGDBM)

Marketing Management
Mr. Ajay Kumar Misra

Mr. Ajay Kumar Misra

Marketing Management
Srinivas Sharma (M.Com)

Srinivas Sharma (M.Com)

Accounting & Finance
Dr. D P Singh (MBA)

Dr. D P Singh (MBA)

Accounting & Finance
Mohit Agrawal (PGDBM)

Mohit Agrawal (PGDBM)

Information Management
Dr. Nakshatresh Kaushik (Ph.D)

Dr. Nakshatresh Kaushik (Ph.D)

Human Resource Management
Mr. Ajay Kumar Misra (PGDM)

Mr. Ajay Kumar Misra (PGDM)

Human Resource Management
Vijaylaxmi Tripathy (MMS)

Vijaylaxmi Tripathy (MMS)

Business Communication
Rupa Raje Gupta (M.Phil, Ph.D)

Rupa Raje Gupta (M.Phil, Ph.D)

Operations Management & Decision Sciences
Mohit Agrawal (PGDBM)

Mohit Agrawal (PGDBM)

Operations Management & Decision Sciences